Nieuws en initiatieven

Gebruik persoonsgegevens 2018 door arbodienst en werkgever

29 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 moeten persoonsgegevens worden aangeleverd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze nieuwe privacy richtlijnen hebben directe consequenties voor de uitwisseling van werknemer- en verzuimgegevens tussen Beter en haar klanten.

 

Veiligheid voorop

Om te waarborgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale Verzuim Standaard 2017 (NVS2017) ontwikkeld, samen met de arbodiensten en de leveranciers van personeelsinformatie- en verzuimsystemen. Deze standaard voldoet volledig aan de nieuwe richtlijnen van de AP.

 

Aanleveren van gegevens

Wanneer u de verzuimmeldingen van uw zieke werknemers aanlevert vanuit een personeelsinformatie– of verzuimsysteem is het goed om te weten dat Beter nauw samenwerkt met de meeste leveranciers van deze systemen om de huidige koppeling om te zetten naar NVS 2017.

Er zijn drie mogelijkheden om de correcte verzuimgegevens met Beter uit te wisselen, namelijk:

 • U muteert de gegevens zelf in ons systeem
 • U levert een XML-bestand aan dat aan de nieuwe SIVI 2017 standaard voldoet (mocht u nog geen gebruik maken van  XML-bestanden volgens de SIVI 2017-standaard kunnen hier afspraken over gemaakt worden).
 • U autoriseert Beter om de gegevens uit uw eigen personeelsinformatiesysteem te halen. Uiteraard betreft het hier slechts de gegevens die Beter volgens de nieuwe richtlijnen van AP mag verwerken.

 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met onze ICT helpdesk. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij uw contactpersoon van Beter terecht.

 

Bronnen

De Second Opinion en het Deskundigen Oordeel; wat is het verschil?

30 augustus 2017

We zien deze vraag met regelmaat voorbij komen tijdens verzuimtrajecten. Speciaal voor een Second Opinion kan Beter een beroep doen op externe bedrijfsartsen om een onafhankelijke diagnose stellen. Maar wat is nou het verschil?

De Second Opinion

De werknemer wil meer informatie van- of twijfelt aan het advies van de huidige bedrijfsarts. In dat geval kan hij bij een andere bedrijfsarts een Second Opinion aanvragen. Dit verzoek moet altijd gehonoreerd worden, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever betaalt dit extra consult bij een bedrijfsarts.

Het Deskundigenoordeel

De werknemer of de werkgever kan het deskundigenoordeel aanvragen. Het UWV geeft een oordeel over de volgende situaties:

 • Kan de werknemer volledig het eigen werk doen?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de re-integratie?
 • Is het aangepast eigen of ander werk dat de medewerker moet doen passend?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie?
 • Kan het ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als het werk wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt daarop, zij geeft geen advies over hoe het verder moet. Hier vindt u meer informatie over het deskundigen oordeel.

Klik hier om meer nieuws te lezen.

 

Second Opinion aanvragen

Bent u opzoek naar meer informatie over een Second Opinion vraag dan meer informatie aan via onderstaand contact formulier.

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

  Inspectie SZW handhaaft actief op een volledige en betrouwbare RI&E

  12 april 2017

  De Inspectie SZW handhaaft actief op de aanwezigheid van een volledige en actuele RI&E. Wij merken dit door een toenemende vraag van organisaties die door de Inspectie SZW  zijn onderzocht en waarvan de RI&E niet volledig of betrouwbaar werd bevonden. De psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en discriminatie) is te summier geïnventariseerd en de risico’s worden onvoldoende beheerst. Deze organisaties dachten dat ze hun zaakjes goed geregeld hadden maar moeten alsnog op korte termijn een deugdelijke RI&E en risicobeheersing in orde maken. Dit brengt extra werk met zich mee en zorg voor negatieve publiciteit, zowel naar eigen medewerkers als naar klanten en de buitenwacht.

  De RI&E van Beter is uitgebreid omdat wij er juist aan hechten dat alle risico’s volledig en betrouwbaar geïnventariseerd worden. En dat de RI&E een praktisch plan van aanpak oplevert dat de klant daadwerkelijk helpt een nog gezonder en veiliger werkklimaat te creëren en behouden. Onze aanpak van de RI&E is in lijn met de Inspectie SZW. Dat is Beter.

  Nieuwe werkwijzer Poortwachter UWV

  10 april 2017

  Op 24-03-2017 is er op de UWV site de werkwijzer Poortwachter UWV gepubliceerd. Deze werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude werkwijzer “RIV toets in de praktijk”. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie.  Het UWV  heeft de nieuwe werkwijzer geplaatst op de UWV site om transparant en voorspelbaar te werken.

  Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige werkwijzer?

  De vorige werkwijzer is geactualiseerd en het bevat daarnaast handvatten voor de inzet van het tweede spoor en uitleg over bijzondere situaties bij re- integratie en bijzondere arbeidsverhoudingen.

  Tevens krijgt u antwoord op vragen zoals :” Heb ik als werkgever voldoende re-integratie inspanningen geleverd?” en “ Wat zijn de gevolgen als blijkt dat ik als werkgever niet voldoende re-integratie inspanningen heb geleverd?”.

  Via de onderstaande link is de uitgebreide beschrijving van de nieuwe werkwijzer Poortwachter terug te vinden:

  https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx

  Dilemma's bij de second opinion door een andere bedrijfsarts

  27 januari 2017

  In de arbowetswijziging, kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de eigen bedrijfsarts,een second opinion aanvragen. Bij de uitvoering van een second opinion door een andere bedrijfsarts spelen de volgende dilemma’s een rol. De werknemer heeft geen vrije artsenkeuze bij het aanvragen van de second opinion en er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid. Gaat er een vaste pool met bedrijfsartsen komen? Zijn er uitsluitingscriteria voor de werknemer om een second opinion aan te vragen? Hoe verhoudt de second opinion zich ten opzichte van het deskundigenoordeel? Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is nu aan zet.

  Loondoorbetaling bij een zieke werknemer

  09 januari 2017

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 22 december j.l. een brief gestuurd over welke knelpunten werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte . Met name bij re-integratie tweede spoor en aanvraag vervroegde IVA-uitkering levert dit problemen op. De voorgestelde oplossingen voor de knelpunten zijn afhankelijk van de premiestelling bij de verzuimverzekering waarbij de werkgever eigenrisicodrager of publiek verzekerd kan zijn.
  Re-integratie tweede spoor kan leiden tot een loonsanctie of wordt juist ingezet om loonsanctie te voorkomen . Voor publiek verzekerden gaat er onderzocht worden of een tussentijds advies vanuit het UWV rond de eerstejaarsevaluatie dit probleem kan tackelen. Voor eigenrisicodragers wordt onderzocht om het UWV het niet meer te laten toetsen waardoor het opleggen van een loonsanctie door het UWV hiervoor niet meer mogelijk is. Daarnaast is het op dit moment nog niet mogelijk om een IVA uitkering aan te vragen door de werkgever. Dit kan leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Momenteel is er nog geen oplossing voor dit knelpunt, omdat het om een werknemersverzekering gaat. Dit gaat verder onderzocht worden.

  man-in-toga-die-schrijft

  Tweede kamer stemt in met wijziging in de Arbowet

  30 september 2016

  De wijziging heeft betrekking op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. De focus wordt meer gericht op preventie. De regering wil namelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit verzoek komt van de werknemer.
  2. Werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Indien een werkgever geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.
  3. Ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige uitval te voorkomen.
  4. Meer focus op preventie. De preventiemedewerker krijgt een grotere rol. De werkgever heeft instemming van de OR nodig bij de keuze en positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. De preventiemedewerker krijgt ook de taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.
  5. Advies van preventie in het basiscontract. Bedrijfsarts kan de Inspectie SZW inschakelen bij het negeren van het advies door de werkgever.

  Als de Eerste kamer goedkeuring geeft aan de wijziging in de Arbowet dan is de verwachting dat de Arbowet per 1 januari 2017 in zal gaan.

  stethoscoop-met-boeken

  Modernisering ziektewet

  22 augustus 2016

  Vanaf 1 januari gaat de laatste fase van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetten in. Het doel van de wet is om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen bij flex werkers. De belangrijkste wijziging is dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten; werknemer is 2 jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) werken), ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van tijdelijke medewerkers zijn. Dit betekent een enorme toename van het financieel risico. Zowel medewerkers met een vast als met een tijdelijk dienstverband die ziek worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie. Het tijdig regelen van een goed verzuimbeleid, medewerkers administratie en het op kunnen vangen van de financiële gevolgen zijn daarbij essentieel.

  jonge zakenvrouw met kofie

  Banenafspraak in het kader van de participatiewet

  15 augustus 2016

  In 2015 is de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten als onderdeel van de participatiewet aangenomen. Mocht een werkgever met meer dan 25 medewerkers in dienst niet aan de banenafspraak kunnen voldoen dan treed de quotum wet in werking. Voor ieder niet geplaatste werknemer kost dit 5000 euro. In de banenafspraak staat dat de marktsector 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert tot 2025. In 2016 wordt dit voor het eerst beoordeeld over het jaar 2015. De eenmeting heeft in juli jongstleden plaatsgevonden. Bij werkgevers in de marktsector zijn sinds 1 januari 2013 15.604 banen gerealiseerd. Dit blijkt uit de cijfers die staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid naar de tweede kamer heeft gestuurd. De doelstelling van tenminste 9000 banen in de marktsector is gerealiseerd. Dit is een hele mooie score en een stimulans om volgend jaar weer aan de doelstelling te voldoen.

  rolstoelmedewerker in pak, samen met andere man

  Wet ‘Huis voor klokkenluiders’

  26 mei 2016

  Een werknemer moet behoorlijk sterk in zijn schoenen staan om misstanden zoals fraude, corruptie of gevaar voor het milieu of de volksgezondheid bij een organisatie aan te kaarten. In het verleden kwamen werknemers daardoor regelmatig in de problemen. De nieuwe Wet ‘Huis voor klokkenluiders’ moet daar verandering in brengen. Naar verwachting treedt de wet op 1 juli 2016 in werking. Dan zijn alle organisaties waar 50 of meer mensen werkzaam zijn verplicht een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoedelijk misstand met een maatschappelijk belang.
  Voor veel werkgevers in de private en de semipublieke sector is deze verplichting nieuw. Werkgevers die al een interne meldregeling hebben, moeten deze aanpassen aan de nieuwe wetgeving. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de vaststelling, wijziging en intrekking van een interne meldregeling.
  De Wet ‘Huis voor klokkenluiders’ schrijft niet voor bij wie in de organisatie een melding moet worden gedaan. Dit moet de werkgever zelf in de meldregeling bepalen en uitwerken. De werkgever kan vastleggen dat de melder bij een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een ander daartoe aangewezen persoon kan melden. Meer info op: adviespuntklokkenluiders

  Oudere berichten