Beter werken: gezond en veilig aan het werk

Met een goede en gezonde werkplek, een veilige werkomgeving, balans- en stressmanagement, verzuimpreventie en begeleiding bij re-integratie na ziekte biedt Beter u alle ingrediënten om uw medewerkers optimaal te laten functioneren. Waar mogelijk helpen we uitval voorkomen en waar nodig bieden we ondersteuning bij een succesvolle terugkeer. Gezond en veilig aan het werk dus, met het Eigen Regie model van Beter.

Beter biedt alle diensten voor een gezonde en veilige werkomgeving.


| Hoe kunt u re-integratie kansen optimaal benutten?

Beter worden met Beter: uw partner
in re-integratie, arbo en advies

Wij helpen u graag om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Maar ook als uw medewerker zich al ziek heeft gemeld, is Beter uw deskundige partner op weg naar een snelle en succesvolle re-integratie. De bedrijfsarts van Beter ondersteunt en adviseert u bij de verzuimbegeleiding. Lees verder

Hij kent de steeds veranderende wet- en regelgeving, waaronder de Wet verbetering Poortwachter, hij is gespecialiseerd in contacten met het UWV en is ervaren in coaching van leidinggevenden. Zo kunt u re-integratie-kansen optimaal benutten, helpt u uw medewerker bij een succesvolle terugkeer na uitval en voldoet u aan uw verplichtingen vanuit de arbo wetgeving.

Hoe creëert u arbozorg zonder zorgen?

Beter heeft de arbeidsomstandigheden wet voor u vertaald in een allround arbo aanbod, waarmee wij u tijdens het gehele traject kunnen ontzorgen.
Met een probleemanalyse, die voor u in kaart brengt waarom een medewerker niet meer kan werken en wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn. Met ondersteuning bij het opstellen van een (evaluatie) Plan van Aanpak, het bijhouden van een re-integratiedossier, het onderhouden van de contacten met het UWV en met ondersteuning bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

De arbeidsdeskundige kan u op verschillende momenten tijdens het ziekteverzuim adviseren bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Ook als het traject langer dan een jaar duurt, helpt de arbeidsdeskundige van Beter u en uw medewerker verder. Op basis van de vastgestelde belastbaarheid door de bedrijfsarts onderzoekt de arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden en geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid van uw medewerker. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of andere functie binnen (= 1e spoor) of buiten uw organisatie (= 2e spoor). Ook voor loonwaarde onderzoek, onderzoek passend werk, subsidiemogelijkheden en voorlichting sociale zekerheid kunt u bij onze arbeidsdeskundige terecht. Arbo zonder zorgen dus, met het allround arbo aanbod van Beter.

Hoe vertaalt u wetgeving in effectief beleid?

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Van u als werkgever wordt verwacht dat u geen enkele re-integratiekans onbenut laat.
Als het UWV bij een WIA-aanvraag vindt dat u onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd, legt het UWV u een loonsanctie op. Dit houdt in dat u het loon tot maximaal een jaar langer doorbetaalt aan uw werknemer. Om deze schadelast bij arbeidsongeschiktheid te beperken, ondersteunt en adviseert een casemanager u bij de verzuimbegeleiding. De inzet van de casemanager is afhankelijk van het organisatieverzuimmodel en uw wensen als werkgever. De casemanager heeft kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, heeft contacten met het UWV en coacht de leidinggevende. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Beter.

Hoe kunt u zelf het voortouw nemen?

Met het Eigen Regie Model (ERM) neemt u zelf het voortouw in de verzuimpreventie en –begeleiding van uw medewerkers. U kent hen als geen ander, weet wat er speelt en ziet als eerste gedragsveranderingen. Zo kunt u proactief handelen en zelf verzuim voorkomen.

Uiteraard kunt u als het nodig is de Beter bedrijfsarts inschakelen. Uw medewerker kan ook altijd terecht op het arbeidsgezondheidskundig spreekuur van Beter. In de praktijk blijkt dat het realiseren van het ERM voor veel bedrijven lastig is. Niet iedere leidinggevende is daarvoor in dezelfde mate toegerust. Wij bieden trainingen en coaching aan leidinggevenden om hen bij die taak te ondersteunen. De juiste inrichting van het ERM is maatwerk. Met onze analyse van uw organisatie helpen wij u om de juiste keuzes te maken, richting een beter ziekteverzuim beleid.

| Hoe creëer je een gezonde werkplek?

Beter werken begint met een goede werkplek

Een stoel die rugklachten geeft of een stressvolle werkomgeving kunnen het begin zijn van gezondheidsklachten bij uw medewerker. Met een Beter werkplekonderzoek kunt u de werkplek en de werkplekinstellingen optimaal aanpassen aan de beperkingen én de talenten van uw medewerker.

Lees verder

De arbo adviseur van Beter bekijkt samen met uw medewerker de ergonomie van de werkplek, luistert naar de problemen die hij of zij ervaart, geeft persoonlijk advies en draagt praktische oplossingen aan. Dit onderzoek duurt gemiddeld 1 tot 2 uur en is goed voor uw medewerker én voor uw organisatie: de kans op verzuim en verzuimkosten neemt zo meetbaar af.

Hoe verbeter je je werkplek in 5 minuten?

Om gezond te kunnen werken, heb je een goede werkplek nodig. Dat geldt voor uzelf én voor uw medewerkers. Daarom bieden wij de unieke Beter werkplek check aan: een handige instructiefilm die iedere medewerker stap voor stap op weg helpt naar een betere zithouding en een optimale kijkrichting.

Deze visuele werkplekinstructie legt in vijf minuten uit hoe je direct kunt beginnen met gezonder werken. De Beter werkplek check is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels en wordt al in verschillende organisaties met succes toegepast. Wilt u meer weten over het werkplekonderzoek, kijk dan hier.

| Hoe ga je om met stressvolle situaties?

Beter in balans bij stress, conflicten
en calamiteiten

Stress op het werk, agressie en geweld, calamiteiten en conflicten kunnen uw medewerkers uit balans brengen. Beter biedt daarom ondersteuning op maat bij alle situaties die voor spanningen of een gevoel van onveiligheid zorgen.

Lees verder

Hoe ga je om met stressvolle situaties?

Of je nu ‘het werk mee naar huis neemt’ of je thuisperikelen mee naar het werk: een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheid helpt iedere medewerker meer rust en balans te vinden. Met de Beter in Balans training ben je stress de baas.
Belangrijk in een wereld die steeds drukker en complexer wordt en waarin ook ‘Het Nieuwe Werken’ steeds hogere eisen stelt aan de flexibiliteit van uw medewerkers. Hoe bewaak je hierin je grenzen, hoe voorkom je ongezonde stress en hoe kun je je eigen belastbaarheid vergroten? Tijdens de Beter in Balans training brengen onze company counselors uw medewerkers stap voor stap beter in balans.

Hoe leert u uw medewerkers omgaan met agressie en geweld?

De Beter Agressie- en Overvaltraining helpt voorkomen én genezen. Samen met ervaren acteurs leren wij uw medewerkers hoe zij om kunnen gaan met situaties waarbij emoties uit de hand kunnen lopen en over kunnen gaan in agressief gedrag. Uw medewerkers leren hoe je agressief gedrag kunt ombuigen zodat je voor jezelf en anderen een veilige omgeving creëert. Werken uw medewerkers in een ‘overvalgevoelige omgeving’ dan kunnen wij hier met een training ‘ omgaan met overvallen’ extra aandacht aan besteden.

Hoe pakt u de draad op na calamiteiten?

Direct na een schokkende gebeurtenis kunt u een beroep doen op de calamiteitenservice van Beter. Onze company counselors zijn gespecialiseerd in de opvang na agressie, bedreiging en geweld tegen uw medewerkers.

Ook bij fraude op kantoor en na een overlijden helpen zij uw medewerkers om de draad van het dagelijks leven zo snel en zo goed mogelijk weer op te pakken. Dat doen zij onder meer door goed te informeren en deskundig te adviseren, door ruimte te bieden voor emoties en de verwerking hiervan en met zowel individuele als groepsgesprekken.

Hoe gaat u om met een lastig conflict?

Is er sprake van een conflict tussen personen of groepen binnen uw organisatie waar beide partijen niet met elkaar uitkomen? Dan kan een neutrale, vakbekwame bemiddelaar van Beter u helpen bij het vinden van een oplossing en voorkomen dat de relatie tussen beide partijen onnodig beschadigd raakt.
Juist doordat we werken aan een gezamenlijke oplossing is de bereidheid om deze ook in de praktijk te brengen in de regel groot. De ervaren mediators van Beter zijn opgenomen in het register van de Nederlandse Mediation Federatie.

Waar kan uw medewerker altijd terecht?

Een werkomgeving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan is belangrijk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pestgedrag en stalking, is de vertrouwenspersoon van Beter een veilige en vertrouwde gesprekspartner.
Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid kan uw medewerker hier terecht met vragen en klachten. Deze vertrouwenspersoon schetst de scenario’s en de procedures en uw medewerker bepaalt zelf de vervolgstappen. Doordat de vertrouwenspersoon ongewenste omgangvormen anoniem registreert, krijgt uw organisatie bovendien een goed beeld van de problematiek.