Wet ‘Huis voor klokkenluiders'

Een werknemer moet behoorlijk sterk in zijn schoenen staan om misstanden zoals fraude, corruptie of gevaar voor het milieu of de volksgezondheid bij een organisatie aan te kaarten. In het verleden kwamen werknemers daardoor regelmatig in de problemen. De nieuwe Wet ‘Huis voor klokkenluiders’ moet daar verandering in brengen. Naar verwachting treedt de wet op 1 juli 2016 in werking. Dan zijn alle organisaties waar 50 of meer mensen werkzaam zijn verplicht een regeling te hebben voor het omgaan met meldingen van een vermoedelijk misstand met een maatschappelijk belang.
Voor veel werkgevers in de private en de semipublieke sector is deze verplichting nieuw. Werkgevers die al een interne meldregeling hebben, moeten deze aanpassen aan de nieuwe wetgeving. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over de vaststelling, wijziging en intrekking van een interne meldregeling.
De Wet ‘Huis voor klokkenluiders’ schrijft niet voor bij wie in de organisatie een melding moet worden gedaan. Dit moet de werkgever zelf in de meldregeling bepalen en uitwerken. De werkgever kan vastleggen dat de melder bij een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een ander daartoe aangewezen persoon kan melden. Meer info op: adviespuntklokkenluiders

Related Posts