Nieuws en initiatieven

Krijg je een burn-out door overwerken?

22 maart 2018

Over het algemeen zijn mensen goed in staat incidenteel meer te werken dan contractueel is vastgesteld. Die ene klus nog op tijd klaren, of extra inzet om een lastig project tot een goed einde te brengen. Maar leidt overwerk ook tot een burn-out?

Gezond overwerk

 

Bij overwerken is het belangrijk de volgende punten in de gaten te houden:

 • Zorg voor herstel: zolang je voldoende herstelt van de inspanning en ervoor zorgt dat de batterij weer opgeladen wordt, is er niks mis met overwerk op z’n tijd.
 • Bewaak of overwerk incidenteel is of neemt het structurele vormen aan? Als dat het geval is, zijn wellicht andere oplossingen nodig.
 • Heeft iemand een keus om over te werken? Hierbij gaat het niet zozeer om iemands rechtspositie, maar meer om de vraag of iemand zich gevoelsmatig gelegitimeerd voelt om het overwerken te weigeren.
 • Zijn er consequenties aan verbonden als iemand niet wil of kan overwerken? Denk niet alleen aan beoordeling maar ook de positie in het team. De cultuur binnen een organisatie speelt een belangrijke rol.
 • Staat er een compensatie tegenover? Krijgt iemand er vrije uren voor terug of staat er geld tegenover.

De ervaren belasting van overwerken is afhankelijk van de persoon en van iemands persoonlijke en werksituatie. Sommigen ervaren het als een verademing om even thuis over te kunnen werken zonder door allerlei collega’s of klanten ‘gestoord’ te worden. Andere mensen gedijen fantastisch bij het werken met een deadline. Ook kan gezamenlijk overwerken bijdragen aan een goede teamspirit.

Kanttekeningen bij overwerk

 

Toch zijn er kanttekeningen die niet uit het oog verloren moeten worden. Overwerken gaat ten koste van iets anders. Dat kan variëren van thuis eten met het gezin, sporten, mantelzorg of gewoon relaxen op de bank. Incidenteel overwerken is  voor de meeste mensen geen probleem, mits ze het gevoel hebben hier zelf een keus in te kunnen maken, zodat ze voldoende ruimte nemen voor herstel.

Bij het maken van deze keus spelen de persoonlijkheidskenmerken van iemand een grote rol. Niet alleen de vraag of mensen zich gelegitimeerd voelen om nee te zeggen maar ook de vraag of ze het kunnen, is van belang. Helaas zie je vaak dat voor mensen die niet goed in staat zijn om te begrenzen of die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en/of perfectionistisch zijn, overwerk een vanzelfsprekendheid is. Medewerkers met deze persoonlijkheidskenmerken lopen een groter risico uiteindelijk een burn-out te ontwikkelen omdat men ‘doorjakkert’ en een te groot ‘hersteltekort’ opbouwt.

Om zowel voor de organisatie als medewerkers een optimaal rendement uit overwerken te halen, moet het dus niet als vanzelfsprekend worden ervaren. Maak een bewuste keuze hierin, of help je medewerkers hierbij.

Krijg je een burn-out van overwerken?

 

Overwerk leidt dus niet direct tot een burn-out zolang de medewerker er niet door uit balans raakt.

Wil je weten hoe wij kunnen helpen om medewerkers in balans te houden, neem dan contact op!

  Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

  Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
  hele land.

  Telefoonnummer

  088 9090 200

  Beter algemeen / vestiging Amsterdam

   

  088 9090 240

  ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

   

  088 9090 255

  Directe verzuimcontrole (spoed)

   

  Email

  Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
  Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

  Ga naar veelgestelde vragen.

  Hoe company counseling verzuim kan voorkomen

  “Iedereen komt in het leven obstakels tegen, sommige zijn fysiek of hebben betrekking op iemands  persoonlijkheidskenmerken. Andere bevinden zich in de privésfeer of zijn arbeid gerelateerd. Vaak is er echter sprake van een combinatie, wat maakt dat mensen ontregeld raken” aldus Marieke Peek, company counselor (bedrijfsmaatschappelijk werk) bij Beter. “Het is dus niet de vraag of je persoonlijke dilemma’s tegen zal komen maar hoe je hier mee dealt. Het hoeft namelijk niet direct te betekenen dat je niet kan werken, integendeel; wanneer door omstandigheden in het leven twijfel, onzekerheid en/of spanning is ontstaan kan werk juist structuur en houvast bieden. Wellicht ben je dan tijdelijk niet de topper van de afdeling, maar kan wel de basis gelegd worden om dat op een later moment weer te zijn”.

  Company counseling bij Beter

   
  Op dit moment is 63% van de mensen die een counseling traject bij Beter volgen ondanks tegenslagen in de mogelijkheid om aan het werk te blijven. Een company counselor helpt om enerzijds zicht te krijgen op persoonlijke eigenschappen die er voor zorgen dat je je op een positieve manier ontwikkelt. Anderzijds om helpen te ontrafelen welke eigenschappen effectief gedrag in de weg staan of leiden tot zorgen of onzekerheid.

  Tijdens een counseling traject ontdek je gedragspatronen en leer je belemmeringen zien die minder effectief gedrag in stand houden. In deze psychosociale ondersteuning vormt de dagelijkse praktijk het uitgangspunt van de begeleiding. De aanpak is altijd resultaatgericht en globaal opgebouwd uit vier fases. In eerste instantie is het van belang dat mensen geconfronteerd worden met de wijze waarop ze  met bepaalde zaken omgaan.  Als de bewustwording van persoonlijke ingewikkeldheden is ontstaan kan hier specifiek op worden ingegaan. Hierna ontstaat de fase van reflectie gevolgd door verankering om ook op termijn terugval te kunnen signaleren en disbalans te voorkomen.

  Door een duidelijk onderscheid te maken op welk niveau de obstakels plaatsvinden kan er gericht gewerkt worden aan een hernieuwde balans. Deze hernieuwde balans zorgt er vaak voor dat mensen zich in staat voelen om op alle fronten goed te kunnen functioneren.

  Neem contact met ons op!

   
  Wil je meer weten over de counseling trajecten die wij aanbieden, neem dan contact met ons op!

   Ons Service Center zit in Amsterdam en is geopend op ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

   Beter heeft spreekuurlocaties ‘in huis’ bij verschillende opdrachtgevers verspreid over het
   hele land.

   Telefoonnummer

   088 9090 200

   Beter algemeen / vestiging Amsterdam

    

   088 9090 240

   ICT Helpdesk (CVS, Gezondheidswinst)

    

   088 9090 255

   Directe verzuimcontrole (spoed)

    

   Email

   Uiteraard kunt u ons ook mailen op info@beter.com
   Voor vaccinaties kunt u mailen naar vaccinaties@beter.com

   Ga naar veelgestelde vragen.

    

   RSI dag : Verhoogd risico op RSI/KANS door mobiele apparatuur

   27 februari 2017

   Op 28 februari is het nationale  RSI (Repetitive Strain Injury) dag . Graag willen we op deze dag aandacht schenken aan de verhoogde arbeid risico’s bij gebruik van mobiele apparatuur. Door het toenemend gebruik van flexplekken en mobiele  apparatuur zoals smartphone en tablet  zijn  de arbeidsrisico’s op RSI toegenomen. Werknemers zijn zich niet voldoende bewust hoe de mobiele apparaten op een gezonde manier te gebruiken.

   De werkgever is vanuit de wet verplicht om zijn werknemers hierover voor te lichten. Per 1 januari 2017 zijn  de norm NEN-EN 1335-1 en de eisen in de NPR 1813 aangepast en het is verstandig om bij de inrichting van de beeldschermwerkplekken hier rekening mee te houden.   Het opstellen van bijvoorbeeld regels voor (mobiel) beeldschermwerk en het aanbieden van laptophouders vanuit de werkgever  kunnen daarbij een hulpmiddel zijn.  Daarnaast  krijgt  de werknemer ook meer verantwoordelijkheid om zijn werkplek goed in te richten.  Steeds vaker werken werknemers met een laptop of tablet in de hand of op schoot in de trein, de auto of thuis op de bank. Het op deze manier gebruiken van mobiele apparatuur neemt toe.  Het blijft belangrijk bij gebruik van mobiele apparatuur een werkplek goed in te stellen. Een laptop op schoot geeft extra risico’s. Een laptophouder, een losse muis en toetsenbord kunnen ervoor zorgen dat de handen, polsen, schouders en nek minder belast worden. Bij veel leeswerk , kan het koppelen van de apparatuur aan een groot beeldscherm  de risico’s verminderen.

   Op naar een gezonde werkplek  en veilig gebruik van mobiele apparatuur om het aantal RSI/KANS klachten te verminderen!

   Geïnteresseerd in  advies over  het inrichten van gezonde werkplekken?  Neem gerust contact op met de Arbo adviseurs Arbeidsomstandigheden van Beter  via  hannie.salters@beter.com  of ellen.de.waal@beter.com

   Loondoorbetaling bij een zieke werknemer

   09 januari 2017

   Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 22 december j.l. een brief gestuurd over welke knelpunten werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte . Met name bij re-integratie tweede spoor en aanvraag vervroegde IVA-uitkering levert dit problemen op. De voorgestelde oplossingen voor de knelpunten zijn afhankelijk van de premiestelling bij de verzuimverzekering waarbij de werkgever eigenrisicodrager of publiek verzekerd kan zijn.
   Re-integratie tweede spoor kan leiden tot een loonsanctie of wordt juist ingezet om loonsanctie te voorkomen . Voor publiek verzekerden gaat er onderzocht worden of een tussentijds advies vanuit het UWV rond de eerstejaarsevaluatie dit probleem kan tackelen. Voor eigenrisicodragers wordt onderzocht om het UWV het niet meer te laten toetsen waardoor het opleggen van een loonsanctie door het UWV hiervoor niet meer mogelijk is. Daarnaast is het op dit moment nog niet mogelijk om een IVA uitkering aan te vragen door de werkgever. Dit kan leiden tot hoge kosten voor de werkgever. Momenteel is er nog geen oplossing voor dit knelpunt, omdat het om een werknemersverzekering gaat. Dit gaat verder onderzocht worden.

   man-in-toga-die-schrijft

   Modernisering ziektewet

   22 augustus 2016

   Vanaf 1 januari gaat de laatste fase van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetten in. Het doel van de wet is om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen bij flex werkers. De belangrijkste wijziging is dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten; werknemer is 2 jaar of langer ziek en kan (in de toekomst) werken), ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van tijdelijke medewerkers zijn. Dit betekent een enorme toename van het financieel risico. Zowel medewerkers met een vast als met een tijdelijk dienstverband die ziek worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking tot verzuimbegeleiding en re-integratie. Het tijdig regelen van een goed verzuimbeleid, medewerkers administratie en het op kunnen vangen van de financiële gevolgen zijn daarbij essentieel.

   jonge zakenvrouw met kofie

   De balans tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van stress

   16 november 2015

   Deze week is het de week van de werkstress. Graag willen wij als arbodienst hierbij stilstaan. Ongeveer 1/3 van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Zelfs 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Hoe houd je als werknemer de balans tussen de mogelijkheden en onmogelijkheden van stress?

   We leven in een contant en heel snel veranderende maatschappij, een 24-uurs economie, waarin grenzen vervagen en concurrentie toeneemt. Snelheid, efficiëntie en effectiviteit zijn belangrijke pijlers voor het succesvol functioneren van een organisatie en werkomgevingen worden vaak gekenmerkt door hectiek, hoge (werk)druk en een veelheid aan taken. Voor organisaties een grote uitdaging om de werkomgeving zo efficiënt mogelijk in te richten en een omgeving te creëren waarin iedereen betrokken, bevlogen en gemotiveerd aan het werk is. Wat is jouw ideale stressniveau? Wat drijft jou om topprestaties te leveren? En wat brengt jou eventueel uit balans? Belangrijke vragen om succesvol te kunnen blijven functioneren in een veeleisende omgeving, waarin je jezelf hoge eisen stelt en je in onmogelijke bochten wringt daaraan te voldoen.

   Stress is relatief en wordt door iedereen anders ervaren. Het gaat vaak niet om de gebeurtenis op zich, maar om de manier waarop jij er tegen aan kijkt. Stress komt voort uit een spanningsveld tussen de eisen die je jezelf stelt en de mogelijkheden om daaraan te voldoen en ontstaat wanneer de balans tussen belasting (zoals prestatiedruk, werk-privé balans en werkcultuur) en de belastbaarheid (weerbaarheid, fitheid, coping en privé situaties) een langere periode uit evenwicht is.
   Vaak zien we alleen de nadelen van stress. Dat is zonde. De manier waarop je over stress nadenkt, beïnvloedt je reactie erop. Een gezond stressniveau helpt om prioriteiten te stellen, te focussen en het sterkt je geheugen. Dit komt doordat een verhoogd stressniveau cortisol en noradrenaline aanmaakt, waardoor je lichaam voorbereid wordt te focussen.

   Van belang is stress te herkennen en de individuele belastbaarheid te vergroten (weerbaarheid, fitheid en sociale steun) in plaats van stress te vermijden. Manage jezelf en niet je agenda! Stel prioriteiten en vraag om hulp voordat het stressniveau je prestatieniveau beïnvloedt. Creëer inzicht in je eigen belastbaarheid en weet wat je drijft om topprestaties te leveren. Zo ontwikkel je een optimale balans tussen de belasting en je belastbaarheid en ben je in staat topprestaties te leveren op je werk, maar ook privé!